Dům pojišťoven.cz, s.r.o.

Pojištění držitelů zbraní

Představujeme Vám NOVÉ a JEDINEČNÉ pojištění na trhu určené pro držitele zbraní.
Jedná se o kombinaci pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění právní ochrany, což je v současnosti na trhu unikátní a ojedinělé pojištění. Pojišťovna HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Pojišťovna právní ochrany D.A.S. připravily ojedinělý produkt na trhu, který umožní všem legálním držitelům zbraní pojistit se proti případným újmám jiným osobám a současně také uzavřít pojištění právní ochrany.

Pojištění odpovědnosti
380 Kč / 1 rok
Pojištění právní ochrany
300 Kč / 1 rok
Banner - pojistění držitele zbraní

PROČ SE POJISTIT?

 • krytí při újmě na zdraví nebo usmrcení jiné osoby 20 000 000 Kč
 • krytí při škodě na hmotné věci, poranění nebo usmrcení zvířete 500 000 Kč
 • pojištění právní ochrany pojišťovny D.A.S.
 • jediné pojištění tohoto druhu na trhu
 • vztahuje se i na případy nutné obrany a krajní nouze

HLAVNÍ VÝHODY:

Mezi hlavní přednosti našeho pojištění odpovědnosti držitele zbraně patří zejména:
 • prvotřídní pojistné podmínky a kvalita produktu
 • jedinečný produkt svého druhu na trhu
 • dlouholeté zkušenosti pojišťovny D.A.S. a HALALI

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

Budete mě zastupovat i v obchodních případech, které se týkají zbraně?

Ano, pojištění právní ochrany se týká i takových úkonů. Typickým případem může být například neuznaná reklamace zbraně apod.


Jsem myslivec, je toto pojištění určeno i pro držitele zbrojního průkazu s oprávněním vykonávat právo myslivosti?

Produkt je určen pro osoby, na které se nevztahuje výkon práva myslivosti. Pojištění právní ochrany pro osoby s právem myslivosti je zajištováno samostatným specifickým produktem o jiných parametrech přímo od DAS pojišťovny právní ochrany pobočka pro ČR.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DRŽITELE ZBRANĚ

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za újmu způsobenou při vlastnictví, držbě a používání zbraní, pokud se řídí zákonem č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném znění a může jej sjednat osoba s trvalým pobytem na území ČR.

Pojištění se vztahuje na případy kdy:

 • Ke vzniku újmy došlo při zážitkové nebo sportovní činnosti vykonávané pojištěným se zbraní nebo přímé souvislosti s ní.
 • Pojištěný je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence zbraní kategorie definované dle zákona, či je fyzickou osobou, které držitel zdrojního průkazu nebo zbrojní licence a svěřil zbraň k výcviku na základě ustanovení §59 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ke vzniku újmy došlo na místě, na kterém je střelba prováděna v souladu s příslušným oprávněním k provozování střelby (střelnicích), dle provozního řádu a v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., kde je pro střelbu bezpečný prostor a je zajištěn dohledem odpovědné osoby a dále které je viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba možná pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.

Pojištění se vztahuje na jakékoliv újmy na zdraví způsobené jiným osobám, ke kterým došlo při zážitkové nebo sportovní činnosti vykonávané pojištěným se zbraní nebo v přímé souvislosti s ní na vyhrazených místech (manipulace se zbraní, nabíjení, vybíjení, náhodný výstřel, odražená střela).
POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY DRŽITELE ZBRANĚ

Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů. Rozsah pojištění (na jaké právní vztahy se pojištění vztahuje):
 • Nutná obrana a krajní nouze
 • Nároky na náhradu újmy (na zdraví nebo jmění)
 • Nedbalostní trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné delikty
 • Odebrání zbrojního průkazu
 • Nároky a spory ze smluvROZSAH POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

(na jaké právní vztahy se pojištění vztahuje)

Nutná obrana a krajní nouze

Pojištění se vztahuje i na případy, kdy je trestní řízení zahájeno z důvodu podezření na spáchání úmyslného deliktu, budou-li na základě důkazů předložených pojištěnou osobou existovat vyhlídky na úspěšné uplatnění okolností vylučujících protiprávnost v podobě nutné obrany nebo krajní nouze.
Pojištění odpovědnosti a právní ochrany v případě nutné obrany nebo krajní nouze není omezeno jen na místa s oprávněním k provozování střelby (střelnicích). Vztahuje se na územní platnost dle pojistných podmínek.

Nároky na náhradu újmy

Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného, pokud uplatňuje proti jiné osobě nárok:
a) na náhradu újmy na zdraví nebo
b) na náhradu újmy na jmění, pokud újma byla pojištěnému způsobena porušením zákona, nikoli porušením smluvní povinnosti, nebo pokud se jedná o újmu, za kterou je ve smyslu zákona objektivně odpovědná jiná osoba.

Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní delikty

Pojištění se vztahuje na obhajobu pojištěného v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném a jiném správním řízení, které je proti němu vedeno pro protiprávní jednání v souvislosti s legálním držením střelné zbraně při sportovní činnosti nebo pro účely sportovní činnosti.

Odebrání zbrojního průkazu

Pojištění se vztahuje na právní zastoupení pojištěného v případě řízení s příslušnými státními orgány o odebrání nebo odejmutí a navrácení zbrojního průkazu v souvislosti s legálním držením střelné zbraně při sportovní činnosti nebo pro účely sportovní činnosti, budou-li i na základě důkazů předložených pojištěnou osobou existovat vyhlídky na úspěch v takovém řízení.

Nároky a spory ze smluv

Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve sporech ze smluv, jejichž předmětem je legálně držená zbraň pro účely sportovní činnosti.

Pojištění odpovědnosti
380 Kč / 1 rok
Pojištění právní ochrany
300 Kč / 1 rok
(volitelné připojištění)
Kontaktní údaje

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zpracování cenových kalkulací, vyřízení vašich objednávek, pro zasílání našich přizpůsobených nabídek. Bližší informace o zpracování osobních údajů a vašich právech, najdete v sekci ochrana osobních údajů. Pojistné produkty jsou nabízeny na základě licence České národní banky.

Proč chceme reálný e-mail? Uvedený e-mail vyžadují vybrané pojišťovny k předložení kalkulací. V případě sjednání pojistné smlouvy vám na tento e-mail bude zaslána smlouva a další smluvní dokumentace.

Proč chceme reálný telefon? Prosíme zadat reálný telefon. Toto telefonní číslo je na pojistné smlouvě a vybraná pojišťovna ho používá pro kontaktování klienta ohledně jeho smlouvy (dlužné pojistné, problémy s doručením korespondence atd.).

Bezpečí: Vaše údaje předáváme pouze pojišťovnám pro vytvoření nezávazných kalkulací.